OECD Economic Surveys: Poland 2008

Effective exchange rates

DOI:https://dx.doi.org/10.1787/eco_surveys-pol-2008-graph2_2-en

Effective exchange rates appears in OECD Economic Surveys: Poland.Linking

Link to this publication:
Link to this publication with cover:
Link to this page:

Embedding

800
x
600
550
x
700
AUTO
SIZE
Custom:
Width:
Height: